About
Công ty C? Ph?n V?t Li?u Xây D?ng Fuka Nh?t là là don v? có nhi?u kinh nghi?m trong vi?c s?n xu?t & phân ph?i s?n ph?m Ngói màu theo công ngh? Wet on Dry hi?n d?i c?a Nh?t B?n. S?n ph?m Ngói FUKA du?c s?n xu?t phù h?p v?i tiêu chu?n JIS A c?a Nh?t B?n.
CÔNG TY C? PH?N V?T LI?U XÂY D?NG FUKA NH?T
Ð?a ch?: 71 Tr?n Thái Tông, Phu?ng 15, Tân Bình, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Ði?n tho?i: (0650) 379 8990 -Fax: (0650) 379 8888
Hotline: 0943 486 000 - 0963 468 368
Website: https://fukae888.com/
Comments
Issues with this site? Let us know.