About
Công Xu?ng Quà T?ng Vinaly chuyên s?n xu?t thi?t k? gi?i pháp tr?n gói quà t?ng doanh nghi?p, xu?ng kh?c - in logo dáp ?ng s? lu?ng l?n và c?c l?n.
V?i các s?n ph?m ch? l?c nhu ly s?, ly th?y tinh, b? ?m trà, bình gi? nhi?t, dù c?m tay, s? tay, bút vi?t, quà t?t…Ð?c bi?t chúng tôi s? h?u xu?ng in quà t?ng và xu?ng làm h?p hoàn toàn khép kín, dáp ?ng nhu c?u da d?ng và kh? nang dáp ?ng tùy bi?n cao, th?i gian s?n xu?t nhanh chóng v?i giá thành c?c k? t?i uu.
Tên thuong hi?u: CÔNG TY C? PH?N S?N XU?T VÀ THUONG M?I VINALY
Website: https://vinaly.vn/
Ð?a ch?: 42/25/18 Ðu?ng S? 9, P. Bình Hung Hoà, Q. Bình Tân, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
Phone: 0705451451
Email: admin@vinaly.vn
Tag: #vinaly #gift #quatangdoanhnghiep #lysu #boamtra #binhgiunhiet #lythuytinh #kyniemchuong #butviet #quatet #du #inlogo

https://twitter.com/quatangvinaly
https://www.reddit.com/user/quatangvinaly/
https://www.pinterest.com/quatangvinaly/
https://www.twitch.tv/quatangvinaly/about
https://www.tumblr.com/quatangvinaly
https://gravatar.com/quatangvinaly
https://vimeo.com/quatangvinaly
https://about.me/quatangvinaly/
Comments
Issues with this site? Let us know.